Informatie voor uitvaartverzorgers

Bent u een uitvaartverzorger en wilt u opgenomen worden in het Register Uitvaartverzorgers?

De uitvaartverzorger is zeer bepalend voor de kwaliteit van de dienstverlening van de uitvaartonderneming. Daarom worden in het Keurmerk Uitvaartzorg eisen gesteld aan uitvaartverzorgers. Geregistreerde uitvaartondernemingen geven met geregistreerde uitvaartverzorgers invulling aan een van de zes zekerheden die het Keurmerk biedt: vakbekwaam personeel.

Vanaf 1 januari 2023 is het voor alle uitvaartverzorgers mogelijk om zich te laten registreren in het Register Uitvaartverzorgers (RU)

De titel RU is een beschermde titel, die is gedeponeerd bij het Benelux Merkenbureau.
Alleen Register Uitvaartverzorg(st)ers die in dit register zijn opgenomen mogen deze titel gebruiken. De website is hierin leidend. Alle uitvaartverzorgers in dit register hebben het NaVU diploma behaald én kunnen aantonen dat zij voldoende ervaring opdoen en nascholing volgen.

Bij inschrijving als uitvaartverzorger in het Register Uitvaartverzorger is van toepassing:

 • Wat is het Register Uitvaartverzorgers (RU)

  In het Register Uitvaartverzorgers zijn uitvaartverzorgers opgenomen die de titel RU (Register Uitvaartverzorger) achter hun naam mogen voeren. Deze uitvaartverzorgers hebben het Nationaal Vakexamen Uitvaartzorg (NaVU) behaald én kunnen iedere drie jaar aantonen dat zij voldoende ervaring hebben en nascholing (PE-Permanente Educatie) volgen.

  De NaVU is het opleidings- en exameninstituut in de uitvaartzorg. De NaVU verzorgt ook de permanente educatie (PE).

  Het Register Uitvaartverzorgers is opgericht in 2013 en wordt beheerd door het Keurmerk Uitvaartzorg.

  Op dit moment is het voor uitvaartondernemingen met het Keurmerk verplicht dat zij 75% van de uitvaarten laten verzorgen door uitvaartverzorgers die zijn opgenomen in het Register Uitvaartverzorgers.

 • Informatie en voorwaarden voor inschrijving RU

  De uitvaartverzorger is zeer bepalend voor de kwaliteit van de dienstverlening van de uitvaartonderneming. Daarom worden in het Keurmerk Uitvaartzorg eisen gesteld aan uitvaartverzorgers. Geregistreerde uitvaartondernemingen geven met geregistreerde uitvaartverzorgers invulling aan een van de zes zekerheden die het Keurmerk biedt: vakbekwaam personeel.

  De titel RU is een beschermde titel, die is gedeponeerd bij het Benelux Merkenbureau. Alleen uitvaartverzorgers die zijn opgenomen in het Register Uitvaartverzorgers hebben het recht om als persoon de titel RU te gebruiken indien en zolang de uitvaartverzorger aan de eisen voldoet. Deze website is hierin leidend.

  Bij inschrijving als uitvaartverzorger in het Register Uitvaartverzorger is van toepassing:
  - het Reglement Registratie RU
  - de Gedragscode

  Informatie

  Alle uitvaartverzorgers die voldoen aan de eisen zich registreren als Register Uitvaartverzorger. Registratie is mogelijk voor een uitvaartverzorger die:

  • Als uitvaartverzorger in dienst is van een uitvaartonderneming;
  • Als freelancer ingeschreven staat bij de Kamer van Koophandel;
  • In dienst is van een uitzendonderneming en in de functie van uitvaartverzorger worden ingeleend door een uitvaartonderneming

  Voorwaarden

  Voorwaarden voor eerste registratie zijn:

  • In bezit van NaVU-diploma of ‘Bewijsdocument instroomregeling’ te behalen via de NaVU (bent u in het bezit van een oud ‘bewijsdocument overgangsregeling’ van 2019 of eerder, dan kunt u die ook nog gebruiken en insturen)
  • Twee-/driepartijenregistratieovereenkomst, ondertekend door uitvaartverzorger, SKU en indien van toepassing werkgever.
  • Aansluiting bij Ombudsman -> dit is automatisch geregeld voor uitvaartverzorgers ingeschreven in het Register Uitvaartverzorgers.
  • Voldoen aanmeldbijdrage.

  Voorwaarden voor behoud van registratie zijn:

  • 60 PE-punten in drie jaar behalen (zie NaVU)
  • ​Jaarlijks 40 punten verzamelen voor regelen c.q. uitvoeren van uitvaarten (het regelen van een uitvaart telt als één punt, het uitvoeren van een uitvaart telt ook als één punt).
  • Aansluiting bij Ombudsman
  • Voldoen aan jaarlijkse RU-contributie

  Geen NaVU-diploma maar al wel jaren werkervaring? Schrijf in voor de Instroomregeling.

 • Instroomregeling t/m 31 december 2024

  Van 01-01-2023 tot 31-12-2024, kan een ervaren uitvaartverzorger, die minimaal twee jaar actief is als uitvaartverzorger, via een Instroomregeling bij de NaVU aantonen voldoende kennis en ervaring te hebben om geregistreerd te kunnen worden.

  De voorwaarden voor de instroomregeling bij de NaVU:

  • Kopie contract. Er moet een contract zijn met een werkgever voor de functie van uitvaartverzorger óf een inschrijving KvK als uitvaartonderneming. Aangetoond moet worden dat de persoon die geregistreerd wil worden uitvaartverzorger is.
  • Minimaal twee jaar actief als uitvaartverzorger op het moment van aanvraag ‘instroomregeling’.
  • Kennisborgingstoets succesvol hebben afgerond.
  • Aantoonbare werkervaring. Uitvaartverzorger moet voor de aanmelding twee jaar lang 20 uitvaarten per jaar hebben geregeld én uitgevoerd. Aantonen kan door de werkgever, danwel als zzp-er door het overleggen van facturen.​
 • Aanmelden en inschrijven RU

  Informatie voor aanmelden en registratie in het Register Uitvaartverzorgers

  Stap 1:

  Aanmelden om als uitvaartverzorg(st)er ingeschreven te kunnen worden kan door het insturen van drie documenten. Kies uw optie en klik voor de informatie en downloads omtrent aanmeldingen en inschrijving:

  Stap 2:

  Na ontvangst en goedkeuring van de drie documenten bij uw optie in stap 1, wordt de factuur verstuurd (meer informatie zie bovenstaand onder kopje ‘Kosten’)

  Stap 3:

  Na ontvangst van betaling ontvangt u een bevestigingsmail met uw Bewijs van Inschrijving. Pas ontvangst van deze bevestigingsmail bent u officieel opgenomen in het Register Uitvaartverzorger

  Pas ontvangst van de officiële bevestigingsmail bent u officieel opgenomen in het Register Uitvaartverzorger: de titel RU is een beschermde titel, die is gedeponeerd bij het Benelux Merkenbureau.
  Alleen Register Uitvaartverzorg(st)ers die in dit register zijn opgenomen hebben het recht om als persoon de titel RU te gebruiken zolang de uitvaartverzorger aan de eisen voldoet. Deze website is hierin leidend.

 • Kosten

  Aanmeldbijdrage en RU-contributie van werknemers van keurmerkhouders worden via de keurmerkhouder gefactureerd.

  Voor alle andere RU’s wordt de factuur rechtstreeks aan de persoon gestuurd.

  • Aanmeldkosten:

  Voor de registratie in het Register Uitvaartverzorgers wordt een aanmeldbijdrage van €195 excl. Btw in rekening gebracht.

  • Jaarlijkse bijdrage:

  De jaarlijkse RU-contributie wordt in rekening gebracht aan iedereen die op 1 januari van enig jaar geregistreerd is. Deze contributie gaat in op 1-1 van het jaar volgend op de inschrijving. Wijzigingen ná peildatum 1 januari worden niet gecrediteerd dan wel gefactureerd.

  Voor 2024 bedragen de kosten voor reeds ingeschreven uitvaartverzorgers:

  • €126 excl. Btw voor werknemers in dienst van keurmerkhouders
  • €154 excl. Btw voor overige uitvaartverzorgers (zij ontvangen zelf rechtstreeks de factuur)

  De kosten voor het NaVU-diploma en voor het bewijsdocument instroomregeling (inclusief afname van de kennisborgingstoets) worden door NaVU in rekening gebracht. Zie website NaVU voor kosten voor het behalen van het diploma en kosten voor het bewijsdocument instroomregeling (inclusief kennisborgingstoets).

  Na het behalen van het NaVU-diploma of de Instroomregeling bent u niet automatisch ingeschreven in het Register Uitvaartverzorgers. Leest u de informatie bij Aanmelden en inschrijven RU.

 • Wijziging RU registratie: een andere werkgever, uit dienst of gewijzigd e-mailadres?

  Het is verstandig tijdig te laten weten als een geregistreerde uitvaartverzorger gaat werken voor een andere werkgever.

  Indien uw werkgever (geregistreerde onderneming) aan SKU doorgeeft dat u uit dienst gaat, wordt u automatisch uitgeschreven als RU bij uw werkgever.
  Uw RU-registratie kan voort- of omgezet worden, dit gebeurt niet automatisch. U dient zich daarvoor opnieuw aan te melden of aan te laten melden door uw nieuwe werkgever. Zie voor informatie menu ‘Informatie voor uitvaartverzorgers en het Reglement Registratie RU.

  Wijzigt er iets in uw huidige registratie, het dienstverband of de contactgegevens van de RU? Geeft u dit door middels het insturen van het Wijzigingsformulier. Voorwaarden voor (her)nieuwe registratie leest u in het Reglement Registratie RU.

 • Herregistratie RU

  Voorwaarde voor herregistratie is het voldoen aan de eisen voor permanente educatie (PE) en hebben van voldoende praktijkervaring.

  De uitvaartverzorger moet binnen de registratieperiode van 3 jaar 60 PE-punten behalen. De registratie van de PE-punten is ondergebracht bij NaVU.

  Werkervaring als RU aantonen door middel van jaarlijkse'werkgeversverklaring werkervaring' bij NaVU

  Naast het registreren van de PE-punten dient ook de werkervaring in PE-Online geregistreerd te worden. Dit kan op de volgende manier:

  Als werknemer dient u jaarlijks de 'werkgeversverklaring werkervaring' te uploaden in uwPE-online-account. Hiermee verklaart u dat u het afgelopen jaar minimaal 40 werkervaringspunten heeft behaald.

  Als ZZP’er of zelfstandige dient u opdrachtformulieren of facturen te uploaden in uw PE-online-account. Hiermee verklaart u dat u het afgelopen jaar minimaal 40werkervaringspunten heeft behaald.

  SKU heeft samen met NaVU een standaard format ontwikkeld voor de werknemer om dewerkervaring te kunnen aanleveren. Dit format is hier te downloaden via de website van de NaVU. Iedere werknemer dient gebruik te maken van dit format en deze jaarlijks te uploaden in zijn/haarPE-online-account.

  Wanneer uw dossier compleet is (met zowel PE-punten en werkervaring), kunt u deze dan indienen via uw PE-Online omgeving. NaVU deze dan zo spoedig mogelijk beoordelen zodat wij uw herregistratie kunnen verlengen.

  Alle informatie omtrent herregistratie leest u ook in het Reglement Registratie RU

  ​U ontvangt een officiële bevestigingsmail dat uw herregistratie wordt geontinueerd in het Register Uitvaartverzorger: de titel RU is een beschermde titel, die is gedeponeerd bij het Benelux Merkenbureau.

  Alleen Register Uitvaartverzorg(st)ers die in dit register zijn opgenomen hebben het recht om als persoon de titel RU te gebruiken zolang de uitvaartverzorger aan de eisen voldoet. Deze website is hierin leidend.

 • Uitschrijving RU

  Wilt u zich uit laten schrijven als RU? Of is een RU niet meer in dienst bij uw uitvaartonderneming?

  Voorkom onnodige kosten en zorg voor tijdige uitschrijving: uitschrijven kan per email naar register@keurmerkuitvaartzorg.nl De uitschrijving wordt verwerkt op de datum van ontvangst.

  De jaarlijkse bijdrage RU wordt in rekening gebracht voor alle Register Uitvaartverzorgers die op 1 januari in het Register Uitvaartverzorgers staan. Wijzigingen ná peildatum 1 januari worden niet gecrediteerd dan wel gefactureerd.

  De titel RU is een beschermde titel, die is gedeponeerd bij het Benelux Merkenbureau. Na uitschrijving is het niet meer toegestaan de titel en het logo RU te gebruiken en uitingen te doen met het beeldmerk RU.

  Alleen Register Uitvaartverzorg(st)ers die in dit register zijn opgenomen hebben het recht om als persoon de titel RU te gebruiken zolang de uitvaartverzorger aan de eisen voldoet. Deze website is hierin leidend.

 • NaVU en Permanente Educatie (PE)

  Nationaal Vakexamen Uitvaartzorg (NaVU) is het exameninstituut in de uitvaartzorg.

  Met Permanente Educatie (PE) bevorderen uitvaartverzorgers hun persoonlijke ontwikkeling en blijven zij op de hoogte van veranderingen die voor de sector belangrijk zijn, zowel op vakinhoudelijk, maatschappelijk en juridisch gebied. De branche is tenslotte altijd in ontwikkeling!

  Informatie en een toelichting op het PE-systeem en aanvragen accreditatiepunten leest u de website NaVU in het menu Permanente Educatie.

  Herregistratie RU's - upload tijdig uw PE-punten en werkervaring
  Om te kunnen herregistreren heeft u 60 PE-punten per 3 jaar nodig en moet u voldoende praktijkervaring hebben. Deze PE-punten kunt u uploaden in PEonline. Ook het aantonen van uw werkervaring doet u in PE-online. Alles over het aantonen van de werkervaring in PE-Online leest u op https://www.navu.nl/permanente-educatie/pe-punten-halen/

  Wanneer uw dossier compleet is, kunt u deze dan indienen via uw PE-Online omgeving. NaVU deze dan zo spoedig mogelijk beoordelen zodat wij uw herregistratie kunnen verlengen.

  Voor meer informatie: Permanente Educatie (NaVU)

  Let op: het indienen van PE-punten voor activiteiten/trainingen is het alleen mogelijk voor PE-punten van maximaal één jaar oud